Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er betinget frakendelse af kørekort?

En betinget frakendelse af kørekortet er først muligt, når du har haft kørekort i mindst 3 år, eftersom de første 3 år efter førstegangserhvervelse af kørekort er en prøveperiode for overhovedet at få lov til at beholde førerretten.

Derfor vil der inden for de 3 første år ikke være tale om en frakendelse af kørekortet, men snarere et kørselsforbud, hvor dømte formelt stilles som om denne aldrig har erhvervet kørekort.

Hvor du de første 3 år kun kan tillade dig ét klip i kørekortet for at undgå at blive pålagt et kørselsforbud, må du herefter højst få 2 “klip” inden for en periode af 3 år.
Dog kan du også få frakendt kørekortet betinget uden klip i kørekortet – f. eks. hvis du tilsidesætter væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og volder skade på person eller ting eller fremkalder fare for det.

Betingelsen for at beholde førerretten er, at du:

 • Består den kontrollerende køreprøve (dvs. både teori- og køreprøve) på første forsøg inden for fristen i indkaldelsen (som regel 6 mdr. efter domsafgørelsen). Ellers bliver kortet inddraget. Først når du har bestået køre- og teoriprøve, får du dit kørekort igen.Desuden kan du i stedet for den kontrollerende køreprøve vælge at aflægge køreprøve i en anden kategori eller erhvervsmæssig personbefordring. Her gælder samme krav som for den kontrollerende køreprøve, hvad angår tidsfrist og antal forsøg.Såfremt den kontrollerende køreprøve eller køreprøver i forbindelse med udvidelse af kørekortet ikke bestås inden for 2 forsøg (dvs. 2 teoretiske- og 2 praktiske prøver, skal tilsvarende kontrollerende køreprøve også aflægges i eventuelle andre kategorier.

 • Undgår yderligere klip i kørekortet inden for en prøvetid på 3 år

 • Gennemgår et kursus i Alkohol og Trafik (A/T kursus) inden aflæggelse af den kontrollerende køreprøve, hvis den betingede frakendelse af kørekortet skyldes spirituskørsel.

Hvis én eller flere af ovenstående betingelser ikke opfyldes, vil du idømmes en ubetinget frakendelse af kørekortet. Dvs. kørekortet inddrages af politiet og førerretten fratages samtlige køretøjer, hvortil kræves kørekort.

Hvornår er frakendelsen betinget?

I Færdselslovens § 125 kan du se, i hvilke situationer, man kan idømmes en betinget frakendelse af kørekortet.

Du får som udgangspunkt frakendt kørekortet betinget, hvis du:

 • Får 3 klip inden for en periode på 3 år – Se reglerne for klip i kørekort her

 • Undlader at yde hjæp i muligt omfang efter at være involveret i et færdselsuheld

 • Tilsidesætter væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og volder skade på person eller ting eller fremkalder fare for det.

 • Overskrider den tilladte hastighedsgrænse med over 60%

 • Kører over 160 km/t

 • Kører spirituskørsel

Hvad er ubetinget frakendelse af kørekort?

Hvis du får en ubetinget frakendelse af kørekortet, frakendes du førerretten til alle de kategorier, du har kørekort til.

En ubetinget frakendelse involverer 2 perioder:

 • Frakendelsestiden (før generhvervelse af kørekort)

 • Prøvetiden (efter generhvervelsen)

Frakendelsestiden

Ifølge Færdselslovens § 128 fastsættes frakendelsestiden af retten og udmåles typisk fra 6 mdr og opefter. Hvis du har fået frakendt kørekortet ubetinget pga. spirituskørsel, er frakendelsestiden mindst 3 år.

Hvis du idømmes en ubetinget frakendelse af kørekortet i mindst 3 år, kan det have vidtrækkende konsekvenser. Hvis du har kørekort til flere kategorier, idet du i tilfælde af generhvervelse skal aflægge prøve i samtlige kategorier, du havde kørekort til, inden den ubetingede frakendelse.
Det samme gælder, hvis frakendelsestiden er under 3 år og du ikke består den kontrollerende køreprøve på 2 forsøg.

Under 3 år: Du har 2 forsøg til at bestå den kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve) – dvs. ialt 2 teoriprøver og 2 køreprøver.

Hvis du dumper 3 gange, vil du ikke automatisk få generhvervet førretten til eventuelle andre kategorier, du er blevet frakendt ubetinget. I så fald skal du aflægge prøve i samtlige kategorier, du har kørekort til. 3 år eller derover: Får du en ubetinget frakendelse af kørekortet som følge af spirituskørsel, er frakendelsestiden mindst 3 år.

Hermed vil du ved generhvervelse ikke automatisk blive tilkendt førerretten til samtlige kategorier, du havde kørekort til inden den ubetingede frakendelse. I så fald skal du aflægge prøve i samtlige kategorier, du har kørekort til.

Kørsel i frakendelsestiden straffes første gang med en månedsløn netto og herefter med fængselsstraf.

Prøvetiden

Selvom du har generhvervet dit kørekort, er det ikke på samme vilkår som før frakendelsen. Du er på prøvetid i en periode på typisk 3 år og opefter fastsat af retten. Som regel vil en forseelse inden for prøvetiden medføre en ubetinget frakendelse af kørekortet i mindst 6 måneder.

Hvordan generhverves kørekortet?

Så snart frakendelsestiden er udløbet, har du ret til at generhverve kørekortet. Du skal opfylde følgende betingelser:

 • Bestå en kontrollerende køreprøve: Både teori- og køreprøve

 • Gennemføre Alkohol- og Trafikkursus, hvis frakendelsen skyldes spirituskørsel: A/T kursusbeviset må højt være ét år gammelt ved indlevering af ansøgning om kontrollerende køreprøve.

Ligesom ved en betinget dom er der som regel heller ingen lovkrav om modtagelse af undervisning inden den kontrollerende køreprøve.

Hvem skal til kontrollerende køreprøve?

Hvis du har fået frakendt kørekortet, skal du bestå en kontrollerende køreprøve for at generhverve førerretten. Den kontrollerende køreprøve blev tidligere kaldt “den orienterende køreprøve”. En kontrollerende køreprøve bedømmes ud fra samme kriterier som køreprøven for førstegangserhververe. Dvs. hvis du skal generhverve førerretten til almindelig bil (kategori B), skal du både bestå en teoriprøve og en praktisk prøve.

Betinget frakendelse

Det er normal praksis, at du skal aflægge en kontrollerende køreprøve senest 6 måneder efter politiets indkaldelse. Såfremt den kontrollerende køreprøve ikke aflægges eller bestås i første forsøg inden for den frist, som politiet har givet dig, inddrages førerretten.

Ubetinget frakendelse

Frakendelsestiden fastsættes til et tidsrum mellem 6 måneder og 10 år. Under særligt skærpende omstændigheder kan frakendelsen af førerretten dog være ubegrænset.

Ved spirituskørsel er frakendelsestiden aldrig under 3 år.

Du kan tidligst aflægge den kontrollerede køreprøve 1 måned før frakendelsestidens udløb

I tilfælde af kørselsforbud eller frakendelse af førerretten som følge af spirituskørsel skal du ud over den kontrollerende køreprøve opfylde yderligere krav:

Kørselsforbud

De første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerretten, er kørekortet på prøve.

Hvis du inden for de 3 første år efter førstegangserhvervelse af kørekortet er blevet frakendt førerretten ubetinget, skal du opfylde følgende krav:

 • Gennemføre særlig køreundervisning

 • Bestå den kontrollerende køreprøve

 • Den kontrollerende køreprøve kan tidligst aflægges, når den særlige køreundervisning er gennemført og frakendelsesperioden er udløbet. Den særlige køreundervisning kan tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb.

  Spirituskørsel

  Skyldes den ubetingede frakendelse af førerretten spirituskørsel, skal du opfylde følgende krav:

  • Gennemføre et såkaldt Alkohol- og Trafikkursus (A/T kursus)

  • Bestå den kontrollerende køreprøve

  Ved ubetinget frakendelse af førerretten som følge af alkoholkørsel skal du først gennemføre et A/T kursus, før du kan blive indstillet til den kontrollerende køreprøve.

Hvad er kørselsforbud?

De første 3 år efter førstegangserhvervelse af kørekort er en prøvetid.

Der stilles strengere krav til førstegangserhververe af kørekort de første 3 år end til kørekortindehavere, der har haft kørekort i længere tid.

Du må højst få ét klip i kørekortet inden for de første 3 år efter du har erhvervet kørekort første gang, hvorimod du kan “tillade” dig 2 klip uden sanktioner, hvis du har haft førerret i over 3 år.

Dvs. hvis du har haft kørekort i 3 år eller mindre og får 2 eller flere klip inden for dette tidsrum, pålægges der kørselsforbud.

Kørselsforbud betyder, at du stilles som om, du aldrig har bestået køreprøven.

Når du har bestået en kontrollerende køreprøve og kørselsforbuddet er ophævet, må du køre alle dine kategorier igen.

Hvis du overtræder kørselsforbuddet

Kørselsforbud ikke skal forveksles med en ubetinget frakendelse af kørekortet. Du ikke kan frakendes førerretten, da du officielt aldrig har erhvervet en sådan.

Kører du, selvom du er pålagt kørselsforbud, vil du derfor ikke kunne dømmes efter reglerne om kørsel i frakendelsestiden.

I stedet vil færdselsovertrædelsen falde ind under Færdselslovens regler om kørsel uden kørekort – dvs. kørsel uden at have erhvervet kørekort.

Hvordan ophæves forbuddet?

Teknisk set vil der heller ikke være tale om generhvervelse af kørekort, men snarere en førstegangserhvervelse.

For at ophæve kørselsforbuddet skal du gennemføre en særlig køreundervisning samt bestå en kontrollerende køreprøve.

Køreundervisningen består af:

 • 8 lektioner teori

 • 8 kørelektioner

Undervisningen skal være fordelt over mindst 8 undervisningsdage.

Den kontrollerende køreprøve består af:

 • Teoriprøve

 • Praktisk køreprøve

Hvis du har fået kørselsforbud som følge af spirituskørsel, skal du i stedet for den særlige køreundervisning gennemføre et Alkohol- og Trafikkursus (A/T kursus), før du kan gå til den kontrollerende køreprøve.

Kørselsforbuddet pålægges også andre kategorier, du har kørekort til. Heldigvis ophæves forbuddet også de andre kategorier, selvom du kun har bestået køreprøven i én kategori.

Dvs. at du ikke skal til køreprøve i alle kategorierne. Det er op til politiet at afgøre, hvilken kategori du skal modtage undervisning i.

Hvem skal til kontrollerende køreprøve?

Hvis du har fået frakendt kørekortet, skal du bestå en kontrollerende køreprøve for at generhverve førerretten.

Den kontrollerende køreprøve blev tidligere kaldt “den orienterende køreprøve”.

En kontrollerende køreprøve bedømmes ud fra samme kriterier som køreprøven for førstegangserhververe. Dvs. hvis du skal generhverve førerretten til almindelig bil (kategori B), skal du både bestå en teoriprøve og en praktisk prøve.

Betinget frakendelse

Det er normal praksis, at du skal aflægge en kontrollerende køreprøve senest 6 måneder efter Politiets indkaldelse.

Såfremt den kontrollerende køreprøve ikke aflægges eller bestås i første forsøg inden for den frist, som politiet har givet dig, inddrages førerretten.

Ubetinget frakendelse

Frakendelsestiden fastsættes til et tidsrum mellem 6 måneder og 10 år. Under særligt skærpende omstændigheder kan frakendelsen af førerretten dog være ubegrænset.

Ved spirituskørsel er frakendelsestiden aldrig under 3 år.

Du kan tidligst aflægge den kontrollerede køreprøve 1 måned før frakendelsestidens udløb.

I tilfælde af kørselsforbud eller frakendelse af førerretten som følge af spirituskørsel skal du ud over den kontrollerende køreprøve opfylde yderligere krav:

 • Gennemføre et såkaldt Alkohol- og Trafikkursus (A/T kursus)

Kørselsforbud

De første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerretten, er kørekortet på prøve. Hvis du inden for de 3 første år efter førstegangserhvervelse af kørekortet er blevet frakendt førerretten ubetinget, skal du opfylde følgende krav:

 • Gennemføre særlig køreundervisning

 • Bestå den kontrollerende køreprøve

Den kontrollerende køreprøve kan tidligst aflægges, når den særlige køreundervisning er gennemført og frakendelsesperioden er udløbet. Den særlige køreundervisning kan tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb.

Spirituskørsel

Skyldes den ubetingede frakendelse af førerretten spirituskørsel, skal du opfylde følgende krav:

 • Gennemføre et såkaldt Alkohol- og Trafikkursus (A/T kursus)

 • Bestå den kontrollerende køreprøve

Ved ubetinget frakendelse af førerretten som følge af alkoholkørsel skal du først gennemføre et A/T kursus, før du kan blive indstillet til den kontrollerende køreprøve.

I nogle få andre tilfælde kan der stilles krav om aflæggelse af en kontrollerende køreprøve, hvilket er fastlagt i Kørekortbekendtgørelsens §67.

Kontrollerende køreprøve

Kontrollerende køreprøve afholdes i følgende tilfælde:

 • Efter betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten

 • Efter kørselsforbud

 • Hvis politiet finder, at der er begrundet tvivl om, hvorvidt kørekortindehaveren fortsat er i besiddelse af fornøden kørefærdighed, fornødent kendskab til færdselsreglerne eller forståelse for hensynet til andre trafikanter

 • Ved ansøgning om fornyelse af kørekort tre år eller mere efter at gyldigheden af kørekortet er udløbet

 • Ved ombytning af visse udenlandske kørekort

 • I visse tilfælde ved udstedelse af turistkørekort

Forberedelse til kontrollerende køreprøve

I modsætning til førstegangserhververe er der ingen krav om undervisning for generhvervelse af kørekort. I princippet behøver du ikke at få undervisning af en kørelærer, medmindre der er krav om særlig køreundervisning i forbindelse med et kørselsforbud (se afsnittet kørselsforbud). Dog må det anbefales at få undervisning! Især teoriprøven er en stor udfordring – selv for de mest rutinerede bilister.

Medmindre du ikke allerede har fået inddraget kørekortet, skal det ifølge Kørekortbekendtgørelsen afleveres inden teoriprøven. Glemmer du at medbringe kørekortet, udelukkes du for teoriprøven og skal således betale endnu et prøvegebyr for at op til en ny kontrollerende køreprøve.

Til selve den praktiske køreprøve, skal du aflevere dit kørekort til den prøvesagkyndige. Du får først kørekortet tilbage, når du har bestået køreprøven! Dvs. du er generhverver, hvis den kontrollerende køreprøve ikke bestås i første forsøg og får først kørekortet tilbage, når du har bestået prøverne.

Såfremt du ikke består den kontrollerende køreprøve (dvs. teoriprøve og praktisk prøve) senest i andet forsøg, skal du aflægge en kontrollerende køreprøve i hver kategori, du har kørekort til.

Hvornår skal man have særlig køreundervisning?

Er du førstegangserhverver, er dit kørekort på prøve. Dvs. du mister kørekortet, hvis du får mindst 2 klip inden for de første 3 år efter du har erhvervet kørekort første gang. Prøvetiden gælder kun for den første kategori, du tager kørekort til.

Hermed får du et kørselsforbud, hvilket i realiteten betyder, at du mister kørekortet. For at ophæve kørselsforbuddet skal du inden aflæggelse af en kontrollerende køreprøve gennemføre en såkaldt “særlig køreundervisning” hos en kørelærer, som er godkendt til den kategori, som den særlige køreundervisning omhandler.

Undervisningsforløbet

Minimumskravene for særlig køreundervisning er mindre omfattende end den undervisning du modtog, da du erhvervede det nu mistede kørekort. Dog er det ligeså svært at bestå køreprøven, som da du bestod første gang.

Undervisningensforløbet for særlig køreundervisning skal gennemføres i overensstemmelse med Rigspolitiets undervisningsplan for køreuddannelsen til den pågældende kategori omhandlende afsnittene 4-8 om hhv. trafikadfærd, grundregler for kørsel, manøvrer på vej og særlige risikoforhold.

Den særlige køreundervisning skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage og omfatte:

 • Mindst 8 lektioner i teori á mindst 45 minutters varighed

 • Mindst 8 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) á mindst 45 minutters varighed

Husk, at du ikke må holde pause i mere end 3 måneder efter påbegyndelse af særlig køreundervisning. Ellers skal du starte forfra igen.

Hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve

Selvom den lovbefalede særlige køreundervisning er underlagt belydeligt mindre minimumskrav (hvad angår undervisningstid) i forhold til den undervisning du gennemførte, da du erhvervede det nu mistede kørekort, er køreprøven ligeså svær at bestå!

Dvs. du skal være ligeså godt foreberedt, selvom loven ikke kræver, at du modtager ligeså meget undervisning. Ellers består du ikke den kontrollerende køreprøve!

Foruden at skulle betale for at komme op til en ny køreprøve kan det få yderligere konsekvenser, hvis du dumper den kontrollerende køreprøve mere end én gang.

Du mister førerretten til samtlige kategorier, du har kørekort til, hvis du dumper 2 gange til teoriprøven eller 2 gange til den praktiske køreprøve. Dvs. at du så skal bestå køreprøverne i alle de kategorier, du tidligere havde kørekort til, hvis du ønsker at generhverve dem. Det samme gør sig gældende, hvis du har fået frakendt kørekortet i mere end 3 år.

Kørekort og kørsel med trailer

Du skal ikke nødvendigvis have trailerkørekort til almindelig personbil, hvis du kører med påhængsvogn (anhænger) – hvad enten der er tale om en autotrailer, boogietrailer, hestetrailer, bådtrailer eller campingvogn. Påhængskøretøjets type har intet at sige – det eneste kriterium er bilens og påhængskøretøjets vægtangivelser i registreringsattesterne.

Kørsel med anhænger uden trailerkørekort

Hvis du opfylder følgende krav, må du køre med påhængsvogn (trailer, anhænger, campingvogn) uden at have trailerkørekort til almindelig personbil (B+ eller B/E kørekort):

 • Påhængskøretøjets tilladte totalvægt er højst 750 kg

 • Påhængskøretøjets tilladte totalvægt er over 750 kg og bilens og påhængskøretøjets samlede tilladte totalvægt (dvs. vogntogets tilladte totalvægt) IKKE overstiger 3.500 kg

NB: Bilen må aldrig trække mere, end hvad der står angivet i registreringsattesten – også selvom påhængskøretøjets tilladte totalvægt er højere end bilens tilladte totalvægt.

“3500 kg-reglen” anvendes KUN til at beregne, hvorvidt du skal bruge trailerkørekort eller ej.

Dvs. uden trailerkørekort må bilen højst have en totalvægt (læsset eller ulæsset) på 3500 kg og maks. trække en påhængsvogn på 750 kg, hvis bilen er godkendt til det (se bilens registreringsattest). I så fald kan du uden trailerkørekort højst køre med et vogntog af en totalvægt på 4250 kg.

Hvis påhængsvognens tilladte totalvægt er over 750 kg og bilen er godkendt til at kunne trække en sådan vægt (ifølge registreringsattesten), må den samlede tilladte totalvægt ikke overstige 3.500 kg.

I så fald skal du have trailerkørekort – enten B+ eller B/E kørekort (se Hvis du allerede har trailerkørekort). Hvis du allrede har trailerkørekort til latsbil eller bus (C/E eller D/E), behøver du ikke B+ eller B/E kørekort.

Kørekort erhvervet før 1. maj 2009

Hvis dit kørekort (kategori B) er erhvervet før 1. maj 2009, kan du vælge at følge påhængskøretøjets tilladte totalvægt (bilens højst tilladte koblingsvægt), der er angivet i bilens registreringsattest – i stedet for den i påhængskøretøjets registreringsattest.

Dvs. hvis du har erhvervet kørekort før d. 1. maj 2009, kan du i nogle tilfælde lovligt køre trailer uden at have trailerkørekort, selvom du vogntogets samlede tilladte totalvægt (ifølge de nye regler) overstiger 3500 kg.Eksempel:

Bilens tilladte totalvægt: 2000 kg

Anhængerens tilladte totalvægt: 1600 kg (anhængerens registreringsattest)

1500 kg (bilens registreringsattest)

Hvis kørekort erhvervet før 1. maj 2009: 2000 kg + 1600 kg = 3600 kg

Hvis kørekort erhvervet efter 1. maj 2009: 2000 kg + 1500 kg = 3500 kg

Kørsel i Danmark

Hvis du har kørekort fra før 1. maj 2009 og kun skal køre i Danmark må du køre efter disse lempeligere regler:

Hvis bilens tilladte totalvægt og koblingsvægt tilsammen ikke overstiger 3.500 kg, må anhængeren gerne have en højere tilladt totalvægt, MEN anhængerens faktiske totalvægt må ikke overstige bilens koblingsvægt.

NB! Denne undtagelse gælder KUN i Danmark.

Kørsel i udlandet

Hvis du kører i udlandet, beregnes vogntogets samlede tilladte totalvægt således:

Bilens samlede totalvægt (angivet i bilens registreringsattest)

+

Anhængerens samlede totalvægt (angivet i anhængerens registreringsattest)

Hvornår skal man have trailerkørekort?

Trailerkørekort er påkrævet, hvis traileren tilladte totalvægt er over 750 kg og samtidig:

Medregnet bilens tilladte totalvægt når en samlet totalvægt på over 3500 kg

Til kategori B findes der kørekort til mellemstore vogntog (B+) og store vogntog (B/E kørekort)

NB! Hvis du allerede har trailerkørekort til personbil (B+ eller BE kørekort) gælder ”3.500 kg reglen” ikke.

Hvis du allerede har trailerkørekort

“3.500 kg-reglen” er KUN beregnet til faststille, om du behøver et trailerkørekort for at køre med et bestemt påhængskøretøj. Disse regler er altså ikke gældende, hvis du allerede har et trailerkørekort til almindelig personbil (B+ eller BE kørekort).

Regler

Såfremt du allerede har erhvervet dig trailerkørekort til almindelig personbil (B+ eller BE kørekort), må påhængskøretøjets egenvægt plus evt. læs (faktisk totalvægt) ikke overstige bilens koblingsvægt , der er angivet som ”størst tilladte totalvægt for påhængskøretøjet ” på bilens registreringsattest.

Nogle gange kan en trailers/anhængers tilladte totalvægt ifølge registreringsattesten være højere end bilens koblingsvægt. Dette er dog ikke ensbetydende med, at traileren med eller uden læs må veje mere end bilens koblingsvægt.

Du må altså IKKE køre med et påhængskøretøj, der – med eller uden læs – vejer mere end bilens koblingsvægt (uanset den tilladte totalvægt angivet i registreringsattesten).

Der findes 2 typer trailerkørekort:

B+

Dette udvidede B-kørekort giver ligesom det det almindelige B-kørekort ret til at føre et vogntog på maks. 4250 kg. Den eneste forskel er, at du med et B+ kørekort må trække en anhænger med en tilladt totalvægt på højst 750 kg, mens et B/E Kørekort giver ret til at trække samme vægt som bilens bilens vægt, som højst er 3500 kg.

B+ er ikke en selvstændig kategori og angives derfor i form af en påtegning i kørekortet. Kode 96 betyder, at du har B+. Ligesom for B/E skal du have undervisning og bestå en køreprøve.

B/E kørekort

Da bilen højst må veje 3500 kg og højst må trække en tilsvarende vægt (dvs. 100% af dens totalvægt), er vogntogets højst tilladte vægt 7000 kg – dvs. 7 ton.

Dog må en firhjulstrækker trække 150% af bilens totalvægt, men må højst sætte 3500 kg på krogen.

Skal jeg vælge B+ eller B/E?

Som du kan se i afsnittet nedenfor, er undervisningen for B+ og B/E præcis den samme. Den eneste forskel er, at B+ køreprøven foregår med et lettere vogntog.

Eftersom uddannelsen og prisen er ens, kan man ligeså godt tage et B/E trailerkørekort, hvor vogntoget må veje op til 7 ton.

Hvordan får man kørekort til trailer?

Undervisning til B+ og B/E kørekort er ens. Den eneste forskel, er at B+ køreprøven foregår med et mindre vogntog end under B/E køreprøven.

For at erhverve et trailerkørekort til almindelig personbil (trailerkørekort) gælder følgende krav:

 • Mindst 4 lektioner B/E-teori á 45 min.

 • Mindst 6 lektioner praktisk kørsel med påhængskøretøj á 45 min.

 • Undervisningen skal strække sig over mindst 3 undervisningsdage

 • Du skal bestå en praktisk køreprøve (ingen teoriprøve)

 • Selve den praktiske køreprøve varer i minimum 25 minutter, hvor du skal demonstrere følgende færdigheder:

 • Tekniske kørefærdigheder (f. eks. at bakke om et hjørne)

 • Teoretiske kørefærdigheder (f.eks. at overholde færdselsregler samt kontrollere om vogntogets udstyr er lovligt). Sammenkobling og frakobling af køretøjet

 • Undervisningen skal foretages af en godkendt kørelærer til kategori C, D og E.